Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno, má s poskytováním pobytových služeb pro seniory mnohaletou zkušenost. Službu „Domov se zvláštním režimem" jsme v našem zařízení zahájili v roce 2007, kdy jsme se přetransformovali z klasického Domova důchodců. Pracovní tým je tvořen zaměstnanci v odpovídající profesní skladbě, s odpovídajícím vzděláním a často i s dlouholetou praxí.

Vedení Domova informuje klienty a jejich rodinné příslušníky o všech důležitých záležitostech týkajících se života v něm, a to osobně prostřednictvím sociálních, zdravotnických, aktivizačních a klíčových pracovníků. K informovannosti přispívají také nástěnky a vývěsky. K dispozici jsou rovněž pravidelně aktualizované webové stránky.
Na požádání zajistíme zájemcům o pobytovou službu asistovanou prohlídku Domova.
 

Časový rozsah služby

Domovem poskytované pobytové sociální služby jsou celoroční, nepřetržité (tj. zajišťované 24 hodin denně 7 dní v týdnu).
 

Cílová skupina klientů 

Služba „Domov se zvláštním režimem"

Námi poskytovaná sociální služba je určena občanům, kteří dovršili 50-ti let a mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence nebo ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče (ambulantními či terénními) v jejich přirozeném prostředí.
 
Domov neposkytuje službu osobám, které nesplňují cílovou skupinu, vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči. Dále neposkytujeme službu osobám s akutním infekčním onemocněním. Služba není určena manželským párům, pokud by chtěli bydlet společně a osobnám vyžadujícím 100% soukromí.
 

Personální zajištění služby

Sociální služby v zařízení jsou realizovány výhradně vlastními zaměstnanci, z nichž většina je určena k výkonu přímé obslužné péče o klienty. Všechna 3 oddělení v Domově jsou ošetřovatelského typu. V týmu zaměstnanců jsou i pracovní profese určené pro zajišťování činností spojených s ubytováním klientů v domově (úklid, praní, údržba) a zcela nezbytnou administrativou (řízení, ekonomika, majetkové vztahy, výkaznictví).
 

Zdravotnická péče o klienty

Domov nemá v zaměstnaneckém poměru lékaře. Praktický lékař dochází do domova 1x týdně a ordinuje zde dle dohodnutého rozpisu ordinačních hodin. Odborná vyšetření a doprovod na ně zajišťuje domov ve spolupráci s rodinou. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu klienta domova může poskytnout pouze lékař, nelze je požadovat od ostatního personálu domova. Nedílnou součástí zdravotnické péče o klienty je nepřetržitá péče poskytovaná přímo zaměstnanci domova (všeobecnými sestrami).
Dodávku léků do zařízení zprostředkováváme klientům prostřednictvím léty ověřené lékárny.
 

Ošetřovatelská péče poskytovaná klientům 

DS poskytuje svým klientům nepřetržitou ošetřovatelskou péči, která je součástí komplexní péče o klienty našeho domova. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným ošetřovatelským personálem, a to nepřetržitě 24 hodin denně.

Sociální pracovníci a pracovníci přímé obslužné péče

Sociální pracovníci zabezpečují základní sociální poradenství a sociální agendu včetně řešení sociálně-právních problémů, vykonávají sociální šetření, zajišťují pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Realizují práva a povinnosti našich klientů DS ve vztahu k jiným subjektům.
Přímou obslužnou péči zajišťují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách. Mezi poskytované základní činnosti patří především podání stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti.
Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého klienta.
 

Pohybová aktivizace

Služba je zaměřena na udržení pohyblivosti a tím i zlepšení kvality života našich klientů. Je zajišťována aktivizačními pracovníky. Poskytujeme skupinovou i individuální aktivizaci.
 

Stravování

Domov pro seniory Kosmonautů nemá vlastní stravovací provoz, veškerá jídla dováží z blízkého Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, p.o. Strava je poskytována v souladu se zásadami zdravé výživy a je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vedoucím stravovacího provozu. Při sestavování jídelního lístku jsou brány v potaz i připomínky a podněty klientů.
 

Praní prádla klientů

Praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla klientů obstarává domov na své náklady. Ložní prádlo je domova a vyměňuje se podle potřeby.
 

 Aktivizační činnost

Aktivizační pracovníci nabízí mnohostranné vyžití s respektem k požadavkům a zájmům klientů. Účast klientů na nabízených akcích je zcela dobrovolná.
Klienti mají možnost vybrat si z velkého množství společenských a stolních her.
Ve společenské místnosti nebo v jídelnách domova se konají různé besídky, koncerty, vystoupení dětí z mateřských, základních a uměleckých škol.
Bohoslužby (katolické i ekumenické) se konají v domově několikrát do roka. Návštěvy duchovního v případě přání klienta nejsou ničím omezeny.
V jarním a podzimním období se organizují venkovní akce, jako např. společná grilování, sportovní dny a hudební vystoupení.
Společenských a kulturních akcí se spolu s klienty mohou účastnit také příbuzní a přátelé. Nedílnou součástí je nabídka ekumenických bohoslužeb a katolických mší.


Uplatňování standardů kvality sociálních služeb
V zařízení jsou uplatňovány standardy kvality poskytovaných sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod.  Standardy kvality rozhodně přispěly ke změně myšlení a přístupu zaměstnanců k poskytování služby našim klientům. Všichni zaměstnanci jsou povinni pracovat dle nastavených postupů, způsobů a metod práce s klientem (došlo k značnému posunu ve vnímání potřebnosti individuálního přístupu ke klientovi, což je zcela nezbytné pro uspokojování potřeb cílové skupiny klientů služby). Každý klient má svého tzv. klíčového pracovníka, který zná biografickou anamnézu klienta a plní funkci „blízké osoby", což je zvlášť důležité u klientů osamělých či klientů bez přívětivého rodinného zázemí.
 

Popis průběhu služby

Vstup klienta do služby


Vstup potenciálního klienta do služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 

Poskytovatel informuje o druhu a rozsahu poskytované sociální služby, o cílech, místě, zásadách poskytováné sociální služby a okruhu osob, kterým je určena prostřednictvím webových stránek zřizovatele a organizace (http://kos.brnods.cz), a také informačních letáků. Informace také podávají sociální pracovníci poskytovatele.

 

Příjem žádostí o poskytování sociální služby


Žádosti o poskytování služby podávají žadatelé na předepsaném formuláři osobně, poštou nebo prostřednictvím příbuzných či jiných osob.
Je-li žádost kompletní a zájemce splnil podmínky pro poskytování sociální služby, je zařazen do pořadníku čekatelů na službu. Zájemce je do 30-ti dnů od doručení žádosti písemně informován, zda byla jeho žádost přijata a zda je zařazena do pořadníku čekatelů na službu.
 

Sociální šetření


Pracovnice provádějící první osobní jednání (sociální šetření) zjišťuje u žadatele ucházejícího se o sociální službu následující informace:
 • popis nepříznivé sociální situace,
 • soulad s okruhem osob definovaným ve standardu č. 1,
 • potřeby zájemce, představy zájemce o řešení jeho nepříznivé situace,
 • dosavadní způsob života (co je pro zájemce důležité, co by chtěl zachovat, rituály, zvyklosti).
 

Postup přijímání klientů do domova


O přijetí do DS rozhoduje komise pověřená ředitelem DS, která se schází dle potřeby. 
Zájemce je informován sociální pracovnicí o volné kapacitě, je mu předložen návrh na uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v DS, který si může prostudovat, případně se poradit a je rovněž informován o všech skutečnostech, které s poskytovanou službou souvisí. Při dojednání termínu začátku poskytování služby, je seznámen s tím, jaké bude potřebovat osobní doklady, případný převod nebo výpis ze zdravotní dokumentace a osobní věci, které si klient může do domova přinést, způsob označení osobního prádla a další skutečnosti, které usnadní adaptační proces klienta na nové prostředí a podmínky.
Sociální pracovnice seznámí klienta s pravidly pro výplatu důchodu a klient se vyjádří, zda souhlasí s výplatou důchodu hromadným seznamem nebo chce zařídit výplatu důchodu jiným způsobem.
 

Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb


Domov pro seniory Kosmonautů uzavírá se zájemcem/klientem smlouvu vždy v písemné podobě, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
 
Smlouva obsahuje ujednání:
 • identifikaci smluvních stran,
 • úvodní ustanovení,
 • předmět smlouvy,
 • účel smlouvy,
 • rozsah a způsob poskytování sociální služby (ubytování, stravování, péče),
 • úhradu za poskytované sociální služby,
 • splatnost a způsob úhrady za poskytované sociální služby,
 • ustanovení o pobytu klienta mimo zařízení,
 • práva a povinnosti smluvních stran,
 • místo, čas a dobu poskytování sociální služby,
 • možnosti ukončení poskytování sociální služby a odstoupení od smlouvy,
 • závěrečná ustanovení,
 • příp. stanovení prvotního osobního cíle klienta při zahájení poskytování sociální služby.
    

Způsob vyřizování stížností

 • Domov má zpracovánu metodiku pro podávání stížností, kde je přesně popsán způsob pro podávání a vyřizování stížností. K dispozici je metodika v písemné podobě na ošetřovně každého oddělení.
 • O možnosti podat stížnost je informován klient již při sepisování Smlouvy o poskytování sociální služby. V průběhu poskytování služby jsou klienti opakovaně upozorňováni na tuto možnost.
 • Jednoduchou formou jsou klienti informováni o postupu na nástěnkách jednotlivých oddělení. Současně jsou klienti informováni, k jakým dalším institucím mohou vznést svoji stížnost, připomínky, podněty i pochvaly.
 • Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s tím, jak stížnost přijmout, jsou povinni stížnost převzít a předat kompetentním osobám k evidenci a vyřízení. Ústní stížnost je převedena do písemné podoby.
 • Za sdělení stížnosti považujeme také verbální či neverbální projev chování, sdělení nelibosti, se kterým dále pracujeme.
 

Ukončení poskytování služby

Ukončení poskytování služby je detailně podchyceno ve Smlouvě o poskytování sociální služby, včetně postupů pro podávání výpovědi či odstoupení od „Smlouvy“.
 

Spoluúčast klienta na službě

Finanční – výše úhrad vychází z platné legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění). Ceník je na webových stránkách organizace, na nástěnkách domova a je k dispozici kterémukoli zájemci, který o něj požádá sociální pracovnici.

Fyzická – spoluúčast na individuálním plánování služby, podněty na zvyšování kvality poskytované služby.


Popis materiálního a technického zabezpečení realizace služby 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem je poskytována v rámci příspěvkové organizace na adrese – ulice Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno – Starý Lískovec.

Náš domov je umístěn v panelové sídlištní zástavbě v městské části Brno – Starý Lískovec. Samotná stavba zapadá do okolní zástavby, klienty nikterak nestigmatizuje. Naši klienti oceňují dobrou dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb našeho domova.

Materiální a technické podmínky pro výkon služby v našem domově rozhodně splňují podmínku danou § 79, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Celková kapacita zařízení je 119 lůžek, všechna jako domov se zvláštním režimem. 22 dvoulůžkových a 25 třílůžkových pokojů je rovnoměrně rozděleno do tří oddělení. Každá ubytovací jednotka skládající se z jednoho dvoulůžkového a jednoho třílůžkového pokoje má předsíň, komoru, vlastní sociální zařízení (s WC a sprchovým koutem) a balkón. Každý pokoj je vybaven TV přijímačem. Klienti mají v dosahu bezdrátovou signalizaci k přivolání obslužného personálu.

Areál Domova je bezbariérový, k pohybu a přesunu klientů slouží výtahy. Objekt je dle normy vybaven hasicími přístroji, na chodbách i pokojích jsou rozmístěny hlásiče požáru, centrální panel je umístěn na ošetřovně 1. oddělení. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů je okolí vstupů do budovy monitorováno bezzáznamovými kamerami a sledováno na vrátnici.

V 1. podzemním podlaží se nachází technické zázemí domova (prádelna, dílny a sklady údržby, převodní stanice), společenská místnost, ve které se pořádá většina kulturně-společenských akcí, a také slouží jako kinokavárna a školící místnost. Dále je zde situován klub Retro vybaven kulečníkem, šachovým stolkem, gramofonem a velkým akváriem.

V 6-ti nadzemních podlažích jsou rovnoměrně rozmístěny klientské pokoje, kanceláře a provozně-technické místnosti (jídelny, přípravny jídel, koupelny, sesterny, šatny, aktivizační místnosti). Pro aktivizační činnosti jsou využívány prostory aktivizační dílny (pracovní stoly, pomůcky pro nácvik jemné motoriky, práce s hlínou včetně vypalovací pece, pomůcky pro vaření). Pro pohybovou aktivizaci je využívána místnost vybavená RHB lehátkem, motomedy a různými jinými pomůckami. Individuální aktivizace a RHB péče dle ordinace lékaře probíhá na pokoji klienta.

 

Chodby a atria na všech podlažích jsou barevně a koncepčně odlišena, což usnadňuje vizuální navigaci a to nejen klientům, ale i ostatním návštěvníkům a také poskytují spoustu podnětů a zajímavých informací. Všechny chodby jsou vybaveny bezpečnostní prvky (madla, protiskluzové podlahy aj.)

 

Domov pro seniory disponuje úhlednou zahradou s množstvím zeleně a zahradním jezírkem s čistícím potokem, kde je možné najít na 20 druhů ryb a velké množství různých druhů vodních rostlin. Okolí jezírka je dobře přístupné po dřevěném mole a vybaveno lavičkami.

Domov svým klientům poskytuje celodenní stravování. Stravování je zajištěno z Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí. V kuchyni se připravují tyto diety:

Dieta racionální – pro všechny klienty, u kterých není nutná zvláštní úprava výživy.

Dieta šetřící - pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje šetřící úpravu stravy.

Dieta diabetická – určena pro klienty s diabetes mellitus.

Dieta diabetická šetřící – určena pro klienty s diabetes mellitus, jejichž zdravotní stav vyžaduje šetřící úpravu stravy.

V případě potřeby je strava podávána v mleté či mixované podobě. Zaměstnanci při výdeji stravy postupují dle HACCP.

 

Organizace je vybavena hydraulickými zvedáky pro manipulaci s imobilními klienty, elektrickými polohovacími lůžky, vozíky k přesunu klientů, chodítka, antidekubitní pomůcky, antidekubitní matrace, zvedací vany Ergoline v koupelnách jednotlivých oddělení.

 

Objekt je napojen na městský vodovodní řád, je dostatečně dle platných norem vytápěn a osvětlen.